ต้นทุน Quick Method ไตรมาส ปีงบประมาณ
TypeCodeL1Account1 10726
คบสอ. พิจิตร
11456
คบสอ.ตะพานหิน
11260
คบสอ.บางมูลนาก
11261
คบสอ.โพทะเล
11262
คบสอ.สามง่าม
11259
คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง
OPD 4301020104.104 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OPD
OPD 4301020104.106 รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OPD
OPD 4301020104.401 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OPD
OPD 4301020104.602 รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OPD
OPD 4301020104.801 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OPD
OPD 4301020105.201 รายได้ค่ารักษา UC -OPD ใน CUP
OPD 4301020105.203 รายได้ค่ารักษา UC - OPD นอก CUP ในจังหวัด
OPD 4301020105.205 รายได้ค่ารักษา UC-OPD นอก CUP ต่างจังหวัด
OPD 4301020105.207 รายได้ค่ารักษา UC-OPDต่างสังกัด สป.
OPD 4301020105.241 รายได้ค่ารักษา UC P&P เหมาจ่ายรายหัว
OPD 4301020105.244 รายได้ค่ารักษา UC OPD - AE
OPD 4301020105.246 รายได้ค่ารักษา UC OPD - HC
OPD 4301020105.248 รายได้ค่ารักษา UC OPD - DMI
OPD 4301020106.305 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-เครือข่าย
OPD 4301020106.307 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย
OPD 4301020106.309 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-ต่างสังกัด สป.
OPD 4301020106.313 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD
OPD 4301020106.503 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OPD
OPD 4301020106.701 รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OPD นอก CUP ในจังหวัด
OPD 4301020106.702 รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OPD นอก CUP ต่างจังหวัด
IPD 4301020104.105 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IPD
IPD 4301020104.107 รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IPD
IPD 4301020104.402 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IPD
IPD 4301020104.603 รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IPD
IPD 4301020104.802 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IPD
TypeCodeL1Account1 10726
คบสอ. พิจิตร
11456
คบสอ.ตะพานหิน
11260
คบสอ.บางมูลนาก
11261
คบสอ.โพทะเล
11262
คบสอ.สามง่าม
11259
คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง
IPD 4301020105.202 รายได้ค่ารักษา UC-IPD ใน CUP
IPD 4301020105.204 รายได้ค่ารักษา UC- IPD นอก CUP ในจังหวัด
IPD 4301020105.206 รายได้ค่ารักษา UC-IPD นอก CUP ต่างจังหวัด
IPD 4301020105.208 รายได้ค่ารักษา UC- IPD ต่างสังกัด สป.
IPD 4301020105.245 รายได้ค่ารักษา UC IPD - AE
IPD 4301020105.247 รายได้ค่ารักษา UC IPD - HC
IPD 4301020105.249 รายได้ค่ารักษา UC IPD - DMI
IPD 4301020106.306 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-เครือข่าย
IPD 4301020106.308 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย
IPD 4301020106.310 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-ต่างสังกัด สป.
IPD 4301020106.314 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD
IPD 4301020106.504 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IPD
LC 5101010101.101 เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)
LC 5101010101.102 เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)
LC 5101010101.103 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ พ.ส.ร. (บริการ)
LC 5101010101.104 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ พ.ส.ร. (สนับสนุน)
LC 5101010103.101 เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)
LC 5101010103.102 เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)
LC 5101010103.103 เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)
LC 5101010103.104 เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(สนับสนุน)
LC 5101010103.105 เงินประจำตำแหน่งอื่น (บริการ)
LC 5101010103.106 เงินประจำตำแหน่งอื่น (สนับสนุน)
LC 5101010108.101 ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)
LC 5101010109.101 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)
LC 5101010109.102 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)
TypeCodeL1Account1 10726
คบสอ. พิจิตร
11456
คบสอ.ตะพานหิน
11260
คบสอ.บางมูลนาก
11261
คบสอ.โพทะเล
11262
คบสอ.สามง่าม
11259
คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง
LC 5101010109.103 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)
LC 5101010109.104 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)
LC 5101010113.101 ค่าจ้างประจำ(บริการ)
LC 5101010113.102 ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)
LC 5101010113.103 ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)
LC 5101010113.104 ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)
LC 5101010113.105 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)
LC 5101010113.106 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)
LC 5101010113.107 ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)
LC 5101010113.108 ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)
LC 5101010115.101 เงินเดือนพนักงานราชการ (บริการ)
LC 5101010115.102 เงินเดือนพนักงานราชการ(สนับสนุน)
LC 5101010115.103 เงินตอบแทนพนักงานราชการ(บริการ)
LC 5101010115.104 เงินตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)
LC 5101010116.101 เงินตอบแทน รายเดือนสำหรับข้าราชการ(บริการ)
LC 5101010116.102 เงินตอบแทน รายเดือนสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)
LC 5101010116.103 เงินตอบแทน รายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ(บริการ)
LC 5101010116.104 เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ(สนับสนุน)
LC 5101010116.105 เงินตอบแทน รายเดือนสำหรับพนักงานราชการ(บริการ)
LC 5101010116.106 เงินตอบแทน รายเดือนสำหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน)
LC 5101010118.101 เงินรางวัลประจำปีสำหรับผู้บริหาร
LC 5101010118.102 เงินรางวัลประจำปีสำหรับหน่วยงาน
LC 5101020101.101 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต
LC 5101020102.101 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง
LC 5101020103.101 เงินชดเชยสมาชิก กบข.
TypeCodeL1Account1 10726
คบสอ. พิจิตร
11456
คบสอ.ตะพานหิน
11260
คบสอ.บางมูลนาก
11261
คบสอ.โพทะเล
11262
คบสอ.สามง่าม
11259
คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง
LC 5101020104.101 เงินสมทบ กบข.
LC 5101020105.101 เงินสมทบ กสจ.
LC 5101020106.301 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง
LC 5101020108.101 ค่าเช่าบ้าน
LC 5101020112.101 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ
LC 5101020114.101 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)
LC 5101020114.102 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)
LC 5101020114.103 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)
LC 5101020114.104 ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ
LC 5101020114.105 ค่าตอบแทนส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว
LC 5101020114.106 ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย รพช. /รพ.สต.(ฉบับที่ 4)
LC 5101020114.107 ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)
LC 5101020114.108 ค่าตอบแทนอื่น
LC 5101020114.109 ค่าตอบแทนพยาบาลเวรบ่าย-ดึก (ฉบับที่ 5)
LC 5101020114.110 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 5)(บริการ)
LC 5101020114.111 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(ฉบับที่5) (สนับสนุน)
LC 5101020114.112 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 6)
LC 5101020114.113 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 7)
LC 5101020114.114 ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)
LC 5101020114.115 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 8)
LC 5101020114.116 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 9-บริการ)
LC 5101020114.117 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 9-สนับสนุน)
LC 5101020114.118 ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (บริการ)
LC 5101020114.119 ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (สนับสนุน)
LC 5101020199.101 เงินทดแทนข้าราชการพลเรือนวิสามัญ
TypeCodeL1Account1 10726
คบสอ. พิจิตร
11456
คบสอ.ตะพานหิน
11260
คบสอ.บางมูลนาก
11261
คบสอ.โพทะเล
11262
คบสอ.สามง่าม
11259
คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง
LC 5101030101.101 เงินช่วยการศึกษาบุตร
LC 5101030102.101 เงินช่วยเหลือบุตร
LC 5101030205.101 เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
LC 5101030207.101 เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ
LC 5101030208.101 เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยในร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ
LC 5101030211.101 เงินสงเคราะห์ผู้ที่ช่วยเหลือราชการ
LC 5102010106.101 ค่าใช้จ่ายทุนการ ศึกษา-ในประเทศ
LC 5102010199.101 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ
LC 5102020105.101 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา ต่างประเทศ
LC 5102020199.101 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ
LC 5102030199.101 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก
LC 5103010102.101 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ
LC 5103010103.101 ค่าที่พัก-ในประเทศ
LC 5103010199.101 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ
LC 5103020102.101 ค่าเบี้ยเลี้ยง -ต่างประเทศ
LC 5103020103.101 ค่าที่พัก - ต่างประเทศ
LC 5103020199.101 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ต่างประเทศ
MC 5104010107.101 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
MC 5104010107.102 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน
MC 5104010107.103 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
MC 5104010107.104 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
MC 5104010107.105 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
MC 5104010107.106 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
MC 5104010107.107 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
MC 5104010107.108 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น
TypeCodeL1Account1 10726
คบสอ. พิจิตร
11456
คบสอ.ตะพานหิน
11260
คบสอ.บางมูลนาก
11261
คบสอ.โพทะเล
11262
คบสอ.สามง่าม
11259
คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง
MC 5104010107.109 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์
MC 5104010107.110 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม
MC 5104010107.111 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องตรวจพิเศษ)
MC 5104010107.112 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
MC 5104010107.113 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก
MC 5104010112.101 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
MC 5104010112.103 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย
MC 5104010112.106 ค่าจ้างเหมารถ
MC 5104010112.108 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย
MC 5104010112.110 ค่าจ้างเหมาซักรีด
MC 5104010112.111 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
MC 5104010112.112 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
MC 5104010112.113 ค่าจ้างเหมาบริการ อื่น
MC 5104010112.114 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
MC 5104010112.115 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)
MC 5104010114.101 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
MC 5104010115.101 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
MC 5104020101.101 ค่าไฟฟ้า
MC 5104020103.101 ค่าน้ำประปาและ น้ำบาดาล
MC 5104020105.101 ค่าโทรศัพท์
MC 5104020106.101 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
MC 5104020107.101 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง
MC 5104030202.101 ค่าจ้างที่ปรึกษา
MC 5104030203.101 ค่าเบี้ยประกันภัย
MC 5104030205.101 ยาใช้ไป
TypeCodeL1Account1 10726
คบสอ. พิจิตร
11456
คบสอ.ตะพานหิน
11260
คบสอ.บางมูลนาก
11261
คบสอ.โพทะเล
11262
คบสอ.สามง่าม
11259
คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง
MC 5104030205.102 เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป
MC 5104030205.103 วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป
MC 5104030205.104 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป
MC 5104030205.105 วัสดุสำนักงานใช้ไป
MC 5104030205.106 วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป
MC 5104030205.107 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป
MC 5104030205.108 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป
MC 5104030205.109 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป
MC 5104030205.110 วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป
MC 5104030205.111 วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป
MC 5104030205.112 วัสดุบริโภคใช้ไป
MC 5104030205.113 วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป
MC 5104030205.114 วัสดุก่อสร้างใช้ไป
MC 5104030205.115 วัสดุอื่นใช้ไป
MC 5104030205.116 สินค้าใช้ไป
MC 5104030205.117 วัสดุทันตกรรมใช้ไป
MC 5104030206.101 ค่าครุภัณฑ์มูลค่า ต่ำกว่าเกณฑ์
MC 5104030207.101 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
MC 5104030208.101 ค่ารับรองและพิธีการ
MC 5104030209.101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-หน่วยงานภาครัฐ
MC 5104030210.101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก
MC 5104030217.101 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
MC 5104030219.101 ค่าประชาสัมพันธ์
MC 5104030220.101 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
MC 5104030299.102 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(P&P)
TypeCodeL1Account1 10726
คบสอ. พิจิตร
11456
คบสอ.ตะพานหิน
11260
คบสอ.บางมูลนาก
11261
คบสอ.โพทะเล
11262
คบสอ.สามง่าม
11259
คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง
MC 5104030299.103 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
MC 5212010199.105 ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น
CC 5105010101.101 ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย
CC 5105010103.101 ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน
CC 5105010105.101 ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
CC 5105010107.101 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง
CC 5105010107.102 ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา
CC 5105010107.103 ค่าเสื่อมราคา -ระบบบำบัดน้ำเสีย
CC 5105010107.104 ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า
CC 5105010107.105 ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์
CC 5105010107.106 ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน
CC 5105010109.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน
CC 5105010111.101 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
CC 5105010113.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
CC 5105010115.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
CC 5105010117.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร
CC 5105010121.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
CC 5105010125.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์
CC 5105010127.101 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
CC 5105010131.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
CC 5105010139.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น
CC 5105010148.101 ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
CC 5105010149.101 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการเช่า
CC 5105010149.102 ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น
CC 5105010158.101 ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร
TypeCodeL1Account1 10726
คบสอ. พิจิตร
11456
คบสอ.ตะพานหิน
11260
คบสอ.บางมูลนาก
11261
คบสอ.โพทะเล
11262
คบสอ.สามง่าม
11259
คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง
CC 5105010160.101 ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface
CC 5105010160.102 ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface
CC 5105010160.103 ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface
CC 5105010160.104 ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface
CC 5105010160.105 ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface
CC 5105010160.106 ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface
CC 5105010160.107 ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface
CC 5105010160.108 ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ - Interface
CC 5105010160.109 ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface
CC 5105010161.101 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface
CC 5105010161.102 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface
CC 5105010161.103 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface
CC 5105010161.104 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface
CC 5105010161.105 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface
CC 5105010161.106 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface
CC 5105010161.107 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface
CC 5105010161.108 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface
CC 5105010161.109 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface
CC 5105010161.110 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface
CC 5105010164.101 ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface
CC 5105010164.102 ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า -Interface
CC 5105010164.103 ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น- Interface
CC 5105010194.101 ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด
CC 5105010195.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
TypeCodeL1Account1 10726
คบสอ. พิจิตร
11456
คบสอ.ตะพานหิน
11260
คบสอ.บางมูลนาก
11261
คบสอ.โพทะเล
11262
คบสอ.สามง่าม
11259
คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง
รายได้ OPD
รายได้ IPD
รวมรายได้ OPD + IPD (รายได้รวม)
LC
MC
CC
รวม LC+MC+CC (ต้นทุนรวม)
ต้นทุน OPD = (รายได้ OPD/รายได้รวม)*ต้นทุนรวม
ต้นทุน IPD = (รายได้ IPD/รายได้รวม)*ต้นทุนรวม
จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
จำนวน Adjust RW
Unit Cost OPD = ต้นทุน OPD/จำนวนครั้งผู้ป่วยนอก
เกณฑ์ Unit Cost OPD ณ ไตรมาส 2_ 2559
Unit Cost IPD = ต้นทุน IPD/จำนวน Adjust RW
เกณฑ์ Unit Cost IPD ณ ไตรมาส 2_ 2559
ผล OPD
ผล IPD
ผลประเมิน
สัดส่วน LC
สัดส่วน MC
สัดส่วน CC
TypeCodeL1Account1 11258
คบสอ.วังทรายพูน
11263
คบสอ.ทับคล้อ
11631
คบสอ.วชิรบารมี
27978
คบสอ.สากเหล็ก
27979
คบสอ.บึงนาราง
27980
คบสอ.ดงเจริญ
OPD 4301020104.104 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OPD
OPD 4301020104.106 รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OPD
OPD 4301020104.401 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OPD
OPD 4301020104.602 รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OPD
OPD 4301020104.801 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OPD
OPD 4301020105.201 รายได้ค่ารักษา UC -OPD ใน CUP
OPD 4301020105.203 รายได้ค่ารักษา UC - OPD นอก CUP ในจังหวัด
OPD 4301020105.205 รายได้ค่ารักษา UC-OPD นอก CUP ต่างจังหวัด
OPD 4301020105.207 รายได้ค่ารักษา UC-OPDต่างสังกัด สป.
OPD 4301020105.241 รายได้ค่ารักษา UC P&P เหมาจ่ายรายหัว
OPD 4301020105.244 รายได้ค่ารักษา UC OPD - AE
OPD 4301020105.246 รายได้ค่ารักษา UC OPD - HC
OPD 4301020105.248 รายได้ค่ารักษา UC OPD - DMI
OPD 4301020106.305 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-เครือข่าย
OPD 4301020106.307 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย
OPD 4301020106.309 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-ต่างสังกัด สป.
OPD 4301020106.313 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD
OPD 4301020106.503 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OPD
OPD 4301020106.701 รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OPD นอก CUP ในจังหวัด
OPD 4301020106.702 รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OPD นอก CUP ต่างจังหวัด
IPD 4301020104.105 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IPD
IPD 4301020104.107 รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IPD
IPD 4301020104.402 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IPD
IPD 4301020104.603 รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IPD
IPD 4301020104.802 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IPD
TypeCodeL1Account1 11258
คบสอ.วังทรายพูน
11263
คบสอ.ทับคล้อ
11631
คบสอ.วชิรบารมี
27978
คบสอ.สากเหล็ก
27979
คบสอ.บึงนาราง
27980
คบสอ.ดงเจริญ
IPD 4301020105.202 รายได้ค่ารักษา UC-IPD ใน CUP
IPD 4301020105.204 รายได้ค่ารักษา UC- IPD นอก CUP ในจังหวัด
IPD 4301020105.206 รายได้ค่ารักษา UC-IPD นอก CUP ต่างจังหวัด
IPD 4301020105.208 รายได้ค่ารักษา UC- IPD ต่างสังกัด สป.
IPD 4301020105.245 รายได้ค่ารักษา UC IPD - AE
IPD 4301020105.247 รายได้ค่ารักษา UC IPD - HC
IPD 4301020105.249 รายได้ค่ารักษา UC IPD - DMI
IPD 4301020106.306 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-เครือข่าย
IPD 4301020106.308 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย
IPD 4301020106.310 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-ต่างสังกัด สป.
IPD 4301020106.314 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD
IPD 4301020106.504 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IPD
LC 5101010101.101 เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)
LC 5101010101.102 เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)
LC 5101010101.103 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ พ.ส.ร. (บริการ)
LC 5101010101.104 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ พ.ส.ร. (สนับสนุน)
LC 5101010103.101 เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)
LC 5101010103.102 เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)
LC 5101010103.103 เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)
LC 5101010103.104 เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(สนับสนุน)
LC 5101010103.105 เงินประจำตำแหน่งอื่น (บริการ)
LC 5101010103.106 เงินประจำตำแหน่งอื่น (สนับสนุน)
LC 5101010108.101 ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)
LC 5101010109.101 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)
LC 5101010109.102 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)
TypeCodeL1Account1 11258
คบสอ.วังทรายพูน
11263
คบสอ.ทับคล้อ
11631
คบสอ.วชิรบารมี
27978
คบสอ.สากเหล็ก
27979
คบสอ.บึงนาราง
27980
คบสอ.ดงเจริญ
LC 5101010109.103 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)
LC 5101010109.104 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)
LC 5101010113.101 ค่าจ้างประจำ(บริการ)
LC 5101010113.102 ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)
LC 5101010113.103 ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)
LC 5101010113.104 ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)
LC 5101010113.105 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)
LC 5101010113.106 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)
LC 5101010113.107 ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)
LC 5101010113.108 ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)
LC 5101010115.101 เงินเดือนพนักงานราชการ (บริการ)
LC 5101010115.102 เงินเดือนพนักงานราชการ(สนับสนุน)
LC 5101010115.103 เงินตอบแทนพนักงานราชการ(บริการ)
LC 5101010115.104 เงินตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)
LC 5101010116.101 เงินตอบแทน รายเดือนสำหรับข้าราชการ(บริการ)
LC 5101010116.102 เงินตอบแทน รายเดือนสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)
LC 5101010116.103 เงินตอบแทน รายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ(บริการ)
LC 5101010116.104 เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ(สนับสนุน)
LC 5101010116.105 เงินตอบแทน รายเดือนสำหรับพนักงานราชการ(บริการ)
LC 5101010116.106 เงินตอบแทน รายเดือนสำหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน)
LC 5101010118.101 เงินรางวัลประจำปีสำหรับผู้บริหาร
LC 5101010118.102 เงินรางวัลประจำปีสำหรับหน่วยงาน
LC 5101020101.101 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต
LC 5101020102.101 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง
LC 5101020103.101 เงินชดเชยสมาชิก กบข.
TypeCodeL1Account1 11258
คบสอ.วังทรายพูน
11263
คบสอ.ทับคล้อ
11631
คบสอ.วชิรบารมี
27978
คบสอ.สากเหล็ก
27979
คบสอ.บึงนาราง
27980
คบสอ.ดงเจริญ
LC 5101020104.101 เงินสมทบ กบข.
LC 5101020105.101 เงินสมทบ กสจ.
LC 5101020106.301 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง
LC 5101020108.101 ค่าเช่าบ้าน
LC 5101020112.101 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ
LC 5101020114.101 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)
LC 5101020114.102 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)
LC 5101020114.103 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)
LC 5101020114.104 ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ
LC 5101020114.105 ค่าตอบแทนส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว
LC 5101020114.106 ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย รพช. /รพ.สต.(ฉบับที่ 4)
LC 5101020114.107 ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)
LC 5101020114.108 ค่าตอบแทนอื่น
LC 5101020114.109 ค่าตอบแทนพยาบาลเวรบ่าย-ดึก (ฉบับที่ 5)
LC 5101020114.110 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 5)(บริการ)
LC 5101020114.111 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(ฉบับที่5) (สนับสนุน)
LC 5101020114.112 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 6)
LC 5101020114.113 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 7)
LC 5101020114.114 ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)
LC 5101020114.115 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 8)
LC 5101020114.116 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 9-บริการ)
LC 5101020114.117 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 9-สนับสนุน)
LC 5101020114.118 ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (บริการ)
LC 5101020114.119 ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (สนับสนุน)
LC 5101020199.101 เงินทดแทนข้าราชการพลเรือนวิสามัญ
TypeCodeL1Account1 11258
คบสอ.วังทรายพูน
11263
คบสอ.ทับคล้อ
11631
คบสอ.วชิรบารมี
27978
คบสอ.สากเหล็ก
27979
คบสอ.บึงนาราง
27980
คบสอ.ดงเจริญ
LC 5101030101.101 เงินช่วยการศึกษาบุตร
LC 5101030102.101 เงินช่วยเหลือบุตร
LC 5101030205.101 เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
LC 5101030207.101 เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ
LC 5101030208.101 เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยในร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ
LC 5101030211.101 เงินสงเคราะห์ผู้ที่ช่วยเหลือราชการ
LC 5102010106.101 ค่าใช้จ่ายทุนการ ศึกษา-ในประเทศ
LC 5102010199.101 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ
LC 5102020105.101 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา ต่างประเทศ
LC 5102020199.101 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ
LC 5102030199.101 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก
LC 5103010102.101 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ
LC 5103010103.101 ค่าที่พัก-ในประเทศ
LC 5103010199.101 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ
LC 5103020102.101 ค่าเบี้ยเลี้ยง -ต่างประเทศ
LC 5103020103.101 ค่าที่พัก - ต่างประเทศ
LC 5103020199.101 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ต่างประเทศ
MC 5104010107.101 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
MC 5104010107.102 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน
MC 5104010107.103 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
MC 5104010107.104 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
MC 5104010107.105 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
MC 5104010107.106 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
MC 5104010107.107 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
MC 5104010107.108 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น
TypeCodeL1Account1 11258
คบสอ.วังทรายพูน
11263
คบสอ.ทับคล้อ
11631
คบสอ.วชิรบารมี
27978
คบสอ.สากเหล็ก
27979
คบสอ.บึงนาราง
27980
คบสอ.ดงเจริญ
MC 5104010107.109 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์
MC 5104010107.110 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม
MC 5104010107.111 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องตรวจพิเศษ)
MC 5104010107.112 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
MC 5104010107.113 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก
MC 5104010112.101 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
MC 5104010112.103 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย
MC 5104010112.106 ค่าจ้างเหมารถ
MC 5104010112.108 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย
MC 5104010112.110 ค่าจ้างเหมาซักรีด
MC 5104010112.111 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
MC 5104010112.112 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
MC 5104010112.113 ค่าจ้างเหมาบริการ อื่น
MC 5104010112.114 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
MC 5104010112.115 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)
MC 5104010114.101 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
MC 5104010115.101 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
MC 5104020101.101 ค่าไฟฟ้า
MC 5104020103.101 ค่าน้ำประปาและ น้ำบาดาล
MC 5104020105.101 ค่าโทรศัพท์
MC 5104020106.101 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
MC 5104020107.101 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง
MC 5104030202.101 ค่าจ้างที่ปรึกษา
MC 5104030203.101 ค่าเบี้ยประกันภัย
MC 5104030205.101 ยาใช้ไป
TypeCodeL1Account1 11258
คบสอ.วังทรายพูน
11263
คบสอ.ทับคล้อ
11631
คบสอ.วชิรบารมี
27978
คบสอ.สากเหล็ก
27979
คบสอ.บึงนาราง
27980
คบสอ.ดงเจริญ
MC 5104030205.102 เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป
MC 5104030205.103 วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป
MC 5104030205.104 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป
MC 5104030205.105 วัสดุสำนักงานใช้ไป
MC 5104030205.106 วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป
MC 5104030205.107 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป
MC 5104030205.108 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป
MC 5104030205.109 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป
MC 5104030205.110 วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป
MC 5104030205.111 วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป
MC 5104030205.112 วัสดุบริโภคใช้ไป
MC 5104030205.113 วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป
MC 5104030205.114 วัสดุก่อสร้างใช้ไป
MC 5104030205.115 วัสดุอื่นใช้ไป
MC 5104030205.116 สินค้าใช้ไป
MC 5104030205.117 วัสดุทันตกรรมใช้ไป
MC 5104030206.101 ค่าครุภัณฑ์มูลค่า ต่ำกว่าเกณฑ์
MC 5104030207.101 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
MC 5104030208.101 ค่ารับรองและพิธีการ
MC 5104030209.101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-หน่วยงานภาครัฐ
MC 5104030210.101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก
MC 5104030217.101 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
MC 5104030219.101 ค่าประชาสัมพันธ์
MC 5104030220.101 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
MC 5104030299.102 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(P&P)
TypeCodeL1Account1 11258
คบสอ.วังทรายพูน
11263
คบสอ.ทับคล้อ
11631
คบสอ.วชิรบารมี
27978
คบสอ.สากเหล็ก
27979
คบสอ.บึงนาราง
27980
คบสอ.ดงเจริญ
MC 5104030299.103 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
MC 5212010199.105 ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น
CC 5105010101.101 ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย
CC 5105010103.101 ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน
CC 5105010105.101 ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
CC 5105010107.101 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง
CC 5105010107.102 ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา
CC 5105010107.103 ค่าเสื่อมราคา -ระบบบำบัดน้ำเสีย
CC 5105010107.104 ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า
CC 5105010107.105 ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์
CC 5105010107.106 ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน
CC 5105010109.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน
CC 5105010111.101 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
CC 5105010113.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
CC 5105010115.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
CC 5105010117.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร
CC 5105010121.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
CC 5105010125.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์
CC 5105010127.101 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
CC 5105010131.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
CC 5105010139.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น
CC 5105010148.101 ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
CC 5105010149.101 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการเช่า
CC 5105010149.102 ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น
CC 5105010158.101 ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร
TypeCodeL1Account1 11258
คบสอ.วังทรายพูน
11263
คบสอ.ทับคล้อ
11631
คบสอ.วชิรบารมี
27978
คบสอ.สากเหล็ก
27979
คบสอ.บึงนาราง
27980
คบสอ.ดงเจริญ
CC 5105010160.101 ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface
CC 5105010160.102 ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface
CC 5105010160.103 ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface
CC 5105010160.104 ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface
CC 5105010160.105 ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface
CC 5105010160.106 ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface
CC 5105010160.107 ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface
CC 5105010160.108 ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ - Interface
CC 5105010160.109 ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface
CC 5105010161.101 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface
CC 5105010161.102 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface
CC 5105010161.103 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface
CC 5105010161.104 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface
CC 5105010161.105 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface
CC 5105010161.106 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface
CC 5105010161.107 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface
CC 5105010161.108 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface
CC 5105010161.109 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface
CC 5105010161.110 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface
CC 5105010164.101 ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface
CC 5105010164.102 ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า -Interface
CC 5105010164.103 ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น- Interface
CC 5105010194.101 ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด
CC 5105010195.101 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
TypeCodeL1Account1 11258
คบสอ.วังทรายพูน
11263
คบสอ.ทับคล้อ
11631
คบสอ.วชิรบารมี
27978
คบสอ.สากเหล็ก
27979
คบสอ.บึงนาราง
27980
คบสอ.ดงเจริญ
รายได้ OPD
รายได้ IPD
รวมรายได้ OPD + IPD (รายได้รวม)
LC
MC
CC
รวม LC+MC+CC (ต้นทุนรวม)
ต้นทุน OPD = (รายได้ OPD/รายได้รวม)*ต้นทุนรวม
ต้นทุน IPD = (รายได้ IPD/รายได้รวม)*ต้นทุนรวม
จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
จำนวน Adjust RW
Unit Cost OPD = ต้นทุน OPD/จำนวนครั้งผู้ป่วยนอก
เกณฑ์ Unit Cost OPD ณ ไตรมาส 2_ 2559
Unit Cost IPD = ต้นทุน IPD/จำนวน Adjust RW
เกณฑ์ Unit Cost IPD ณ ไตรมาส 2_ 2559
ผล OPD
ผล IPD
ผลประเมิน
สัดส่วน LC
สัดส่วน MC
สัดส่วน CC