รวมข้อมูลการเงิน รพ./สสจ.ตั้งแต่เดือน พ.ศ. ถึงเดือน พ.ศ.
รายการ 00052
คบสจ. พิจิตร
10726
คบสอ. พิจิตร
11258
คบสอ.วังทรายพูน
11259
คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง
11456
คบสอ.ตะพานหิน
11260
คบสอ.บางมูลนาก
11261
คบสอ.โพทะเล
รายได้
1.รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
1.1รายได้งบประมาณบุคลากร
1.2รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน
2.รายได้ UC
2.1รายได้ UC OP
2.2รายได้ UC IP
2.3รายได้ UC PP
2.4รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ
2.5รายได้จากสถานพยาบาลอื่นตามจ่าย
2.6รายได้ค่าตอบแทนกำลังคน
2.7รายได้PPอื่น
2.8รายได้อื่นๆจากUC
3.รายได้จากกองทุนทุนตำบล
4.รายได้จาก EMS
5.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด
6.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
7.รายได้ประกันสังคม
8.รายได้แรงงานต่างด้าว
9.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ
10.รายได้อื่น
11.รายได้งบลงทุน
12.รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินการ ( สอ. / สสอ.)
รวมรายได้
1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร
รายการ 00052
คบสจ. พิจิตร
10726
คบสอ. พิจิตร
11258
คบสอ.วังทรายพูน
11259
คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง
11456
คบสอ.ตะพานหิน
11260
คบสอ.บางมูลนาก
11261
คบสอ.โพทะเล
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
1.2ค่าจ้างชั่วคราว
1.3ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน
1.4ค่าตอบแทนในการปฺฎิบัติงานสาธาณสุข
1.5ค่าตอบแทนฉบับ8,9
1.6ค่าตอบแทนอื่น
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร LC
2.งบดำเนินงาน
ค่าวัสดุ MC
2.1ต้นทุนยา
2.2ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
2.3ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.4ต้นทุนวัสดุทันตกรรม
2.5ต้นทุนวัสดุใช้ไปอื่น
ค่าใช้สอย
2.6ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ไปราชการและจัดประชุม
2.7ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
2.8ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2.9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
2.10ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม
2.11ค่าจ้างกำจัดขยะ
2.12ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
ค่าสาธารณูปโภค
2.13.ค่าไฟฟ้า
2.14ค่าประปา
รายการ 00052
คบสจ. พิจิตร
10726
คบสอ. พิจิตร
11258
คบสอ.วังทรายพูน
11259
คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง
11456
คบสอ.ตะพานหิน
11260
คบสอ.บางมูลนาก
11261
คบสอ.โพทะเล
2.15โทรศัพท์
2.16ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
2.17ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2.18ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
2.19ค่าใช้จ่ายตามจ่ายสถานบริการอื่นๆ
2.18ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมงบดำเนินงาน
3.งบลงทุน
3.1ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
รวมงบลงทุน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ สิ้นเดือน
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
หนี้สินและภาระผูกพัน ณสิ้นเดือน
รายการ 11262
คบสอ.สามง่าม
11263
คบสอ.ทับคล้อ
27978
คบสอ.สากเหล็ก
27979
คบสอ.บึงนาราง
27980
คบสอ.ดงเจริญ
11631
คบสอ.วชิรบารมี
รวม
รายได้
1.รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
1.1รายได้งบประมาณบุคลากร
1.2รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน
2.รายได้ UC
2.1รายได้ UC OP
2.2รายได้ UC IP
2.3รายได้ UC PP
2.4รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ
2.5รายได้จากสถานพยาบาลอื่นตามจ่าย
2.6รายได้ค่าตอบแทนกำลังคน
2.7รายได้PPอื่น
2.8รายได้อื่นๆจากUC
3.รายได้จากกองทุนทุนตำบล
4.รายได้จาก EMS
5.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด
6.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
7.รายได้ประกันสังคม
8.รายได้แรงงานต่างด้าว
9.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ
10.รายได้อื่น
11.รายได้งบลงทุน
12.รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินการ ( สอ. / สสอ.)
รวมรายได้
1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร
รายการ 11262
คบสอ.สามง่าม
11263
คบสอ.ทับคล้อ
27978
คบสอ.สากเหล็ก
27979
คบสอ.บึงนาราง
27980
คบสอ.ดงเจริญ
11631
คบสอ.วชิรบารมี
รวม
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
1.2ค่าจ้างชั่วคราว
1.3ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน
1.4ค่าตอบแทนในการปฺฎิบัติงานสาธาณสุข
1.5ค่าตอบแทนฉบับ8,9
1.6ค่าตอบแทนอื่น
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร LC
2.งบดำเนินงาน
ค่าวัสดุ MC
2.1ต้นทุนยา
2.2ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
2.3ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.4ต้นทุนวัสดุทันตกรรม
2.5ต้นทุนวัสดุใช้ไปอื่น
ค่าใช้สอย
2.6ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ไปราชการและจัดประชุม
2.7ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
2.8ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2.9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
2.10ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม
2.11ค่าจ้างกำจัดขยะ
2.12ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
ค่าสาธารณูปโภค
2.13.ค่าไฟฟ้า
2.14ค่าประปา
รายการ 11262
คบสอ.สามง่าม
11263
คบสอ.ทับคล้อ
27978
คบสอ.สากเหล็ก
27979
คบสอ.บึงนาราง
27980
คบสอ.ดงเจริญ
11631
คบสอ.วชิรบารมี
รวม
2.15โทรศัพท์
2.16ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
2.17ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2.18ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
2.19ค่าใช้จ่ายตามจ่ายสถานบริการอื่นๆ
2.18ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมงบดำเนินงาน
3.งบลงทุน
3.1ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
รวมงบลงทุน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ สิ้นเดือน
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
หนี้สินและภาระผูกพัน ณสิ้นเดือน