รวมข้อมูลการเงิน รพ./สสจ.ตั้งแต่เดือน พ.ศ. ถึงเดือน พ.ศ.
รายการ 00052
คบสจ. พิจิตร
10726
คบสอ. พิจิตร
11258
คบสอ.วังทรายพูน
11259
คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง
11456
คบสอ.ตะพานหิน
11260
คบสอ.บางมูลนาก
11261
คบสอ.โพทะเล
รายได้
1.รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
1.1รายได้งบประมาณบุคลากร
1.2รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน
2.รายได้ UC
2.1รายได้ UC OP
2.2รายได้ UC IP
2.3รายได้ UC PP
2.4รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ
2.5รายได้จากสถานพยาบาลอื่นตามจ่าย
2.6รายได้ค่าตอบแทนกำลังคน
2.7รายได้PPอื่น
2.8รายได้อื่นๆจากUC
3.รายได้จากกองทุนทุนตำบล
4.รายได้จาก EMS
5.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด
6.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
7.รายได้ประกันสังคม
8.รายได้แรงงานต่างด้าว
9.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ
10.รายได้อื่น
11.รายได้งบลงทุน
12.รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินการ ( สอ. / สสอ.)
รวมรายได้
1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร
รายการ 00052
คบสจ. พิจิตร
10726
คบสอ. พิจิตร
11258
คบสอ.วังทรายพูน
11259
คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง
11456
คบสอ.ตะพานหิน
11260
คบสอ.บางมูลนาก
11261
คบสอ.โพทะเล
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
1.2ค่าจ้างชั่วคราว
1.3ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน
1.4ค่าตอบแทนในการปฺฎิบัติงานสาธาณสุข
1.5ค่าตอบแทนฉบับ8,9
1.6ค่าตอบแทนอื่น
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร LC
2.งบดำเนินงาน
ค่าวัสดุ MC
2.1ต้นทุนยา
2.2ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
2.3ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.4ต้นทุนวัสดุทันตกรรม
2.5ต้นทุนวัสดุใช้ไปอื่น
ค่าใช้สอย
2.6ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ไปราชการและจัดประชุม
2.7ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
2.8ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2.9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
2.10ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม
2.11ค่าจ้างกำจัดขยะ