แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมรายอำเภอ


ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของอำเภอ... .......จำนวนหน่วยเคลื่อนที่. ..........3...........ครั้ง

รหัส
วันที่ออก
รหัสหน่วยงาน
ที่ประสานงาน
ชื่อหน่วยที่ออก
ประเภท
ของหน่วย
สถานที่ตั้งหน่วย
เพื่อดำเนินงาน
จำนวนแพทย์
( คน )
จำนวนเจ้าหน้าที่
( คน )
กลุ่มเป้าหมาย
หมายเหตุ
แก้ไข
ข้อมูล
ลบ
ข้อมูล
(sele
2018-01-01 
crawlergo@gmail.com  
Crawlergo  
100  
100  
Crawlergo  
Crawlergo  
00001
2018-01-01 
crawlergo@gmail.com  
Crawlergo  
100  
100  
Crawlergo  
Crawlergo  
extra
2018-01-01 
crawlergo@gmail.com  
Crawlergo  
100  
100  
Crawlergo  
Crawlergo